top of page

ביטוח סיעוד

 

מבוטחים רבים נאלצים להתמודד מול טענות חברת הביטוח, כי אינם זכאים לפיצויים מכוח הביטוח סיעודי למרות שבעצם מצבם הרפואי והמשפטי מקנה להם את הזכות המלאה לכך. במצב דברים זה כדאי לעמוד על הזכויות המוקנות בהתאם לפוליסת הביטוח הסיעודי, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי בהקדם. 

דוגמא לטענת דחייה של חברת הביטוח בתביעות סיעוד, הינה טענה לאי גילוי מצב רפואי קודם, ובהקשר זה יש לבחון היטב את לשון הפוליסה והחוק. 

כך למשל, בתיק שהיה בטיפול משרדנו, ת.א 27660-11-10 פלוני נ' כלל חברה לביטוח (בבית משפט השלום בירושלים), תובע ששילם כל ימיו הבוגרים פרמיות בגין ביטוח סיעודי, נתקל בשוקת שבורה כאשר הפך לסיעודי.  חברת הביטוח סירבה לשלם לתובע את התקבולים המגיעים לו על אף שלא הייתה כל מחלוקת כי התובע הוא סיעודי, בטענה כי לתובע לא מגיעים תקבולים בשל "החמרת מצב קודם".

בעקבות הגשת התביעה שילמה חברת הביטוח בפשרה את מלוא תקבולי התובע, לאחר שהובהר לחברת הביטוח כי על פי לשון הפוליסה הגדרת "מצב קודם" מתייחסת אך ורק לתקופת האכשרה או לתקופה שלפני תקופת הביטוח. 

כל מקרה הוא לגופו, אך במקרים רבים דחיית חברת הביטוח אינה סוף פסוק וקבלת ייעוץ משפטי עשויה לשפר את סיכויי קבלת התגמולים על פי הפוליסה.

  ברת הביטוח – זה לא סוף פסוק, צרו איתנו קשר ונדאג שתקבלו את מה שמגיע לכם!

bottom of page