top of page

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית מוגדרת כמתן טיפול רפואי, לרבות אבחון, טיפול תרופתי, ניתוח או הסבר שניתנים למטופל לפני הטיפול הרפואי וכדומה, על ידי רופא או צוות רפואי או צוות סיעודי (אחים ואחיות) או רוקח, בבית חולים או בקופת חולים תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל או מרמת הזהירות הסבירה, כאשר כתוצאה מחריגה זו נגרם למטופל נזק שלא היה נגרם אלמלא חריגה זו.

על מנת שנפגע רשלנות רפואית יצליח בתביעתו, עליו להוכיח התקיימותם של שלושה תנאים המהווים בסיס לרשלנות:

  1. הפרה של חובת הזהירות בה חב גורם רפואי כלפי הנפגע – בתחום הרשלנות הרפואית נקבע מבחן “הרופא הסביר” כמבטא את סטנדרט ההתנהגות המצופה מרופא, שחריגה ממנו תהווה רשלנות. פסיקת בתי המשפט קבעה כי על הרופא להשתמש ברמה של ידע ומקצועיות הקיימת ומופעלת על ידי רופאים ברמה מקצועית טובה נכון למועד הרלוונטי בו ניתן הטיפול הרפואי.

  2. היווצרות נזק – על פי פקודת הנזיקין ועל פי פסיקת בתי המשפט נזק יכול להיות גם פיזי וגם נפשי. בשנים האחרונות הכירה הפסיקה בסוגי נזקים שבעבר לא זיכו בפיצוי ואף הגדילה את סכומי הפיצויים הנפסקים בראשי הנזק הללו.

  3. קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין היווצרות הנזק – פיצוי בנזיקין יינתן רק כאשר קיים קשר סיבתי בין התרשלות הנתבע, היינו הפרת חובת הזהירות של הגורם הרפואי לבין הנזק.

בתי המשפט בישראל הכירו בסוגים נוספים של רשלנות רפואית שאינם מתייחסים רק להתרשלות בטיפול הרפואי עצמו, התרשלות הבאה לידי ביטוי באי קבלת הסכמה מדעת של המטופל ובזכות החולה לפיצוי בשל פגיעה באוטונומיה שלו.

 

באשר ל”הסכמה מדעת” נקבע כי לצורך ביצוע טיפול רפואי נדרשת הסכמתו של המטופל, לאחר שקיבל הסבר מלא ומפורט לגבי מהות הטיפול, הסיכונים והסיבוכים האפשריים הקשורים בביצוע אותו טיפול והאלטרנטיבות לטיפול. במקרים בהם מוכח כי לא ניתנה הסכמה מדעת וכי אילו המטופל היה מודע לסיכונים או לסיבוכים שנגרמו הוא לא היה מסכים לקבל את הטיפול הרפואי שכתוצאה ממנו נגרם נזק, בין אם כתוצאה מרשלנות ובין אם לאו, זכאי החולה לפיצוי כספי בגין נזקיו.

לסיכום, אם נגרם לכם נזק כתוצאה מרשלנות במתן טיפול רפואי, יתכן שיש לכם עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית. משרדנו מתמחה בתביעות בגין רשלנות רפואית, צבר במשך עשרות שנות פעילותו ידע וניסיון רפואי רב, ועובד עם מומחים רפואיים מהשורה הראשונה. לפיכך אנו ממליצים לפנות אל משרדנו לקבלת  יעוץ משפטי ובדיקת היתכנות הגשת תביעה בעילה של רשלנות רפואית.

bottom of page